Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Marii Grzegorzewskiej w Jędrzejowie

Ogłoszenia

OGŁOSZENIA I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - KLIKNIJ TUTAJ

Za organizację pomocy psychologiczno- pedagogicznej odpowiedzialne są powołane przez Dyrektora Ośrodka zespoły. Pracę zespołów koordynują wychowawcy poszczególnych klas, a w ich skład wchodzą wszyscy nauczyciele i specjaliści pracujący z danym uczniem. Efektem prac zespołów są opracowane dla każdego ucznia Indywidualne Programy Edukacyjno- Terapeutyczne, w których zaplanowane są min. formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

W placówce zatrudnia się wykwalifikowaną kadrę specjalistów realizujących z powodzeniem poszczególne formy wsparcia:

Pedagog:
Beata Maluch (Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza)

Psycholog:
Sylwia Mazur-Skrobot (Psychologia)

Nauczyciele realizujący formy współpracy psychologiczno-pedagogicznej:
Joanna Adamczyk (Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna)
Aneta Cieślak (Terapia zajęciowa.Terapia ręki I i II stopnia)
Ewa Gajecka (Terapia pedagogiczna. Tyflopedagogika. Edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną)
Monika Grabowska (Arteterapia-sztuki plastyczne. Sensoplastyka)
Joanna Małecka (Logopedia. Terapia EEG Biofeedback I i II stopnia)
Katarzyna Chałupka-Odyas (Tyflopedagogika. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka. Diagnoza i terapia metodą integracji sensorycznej I stopnia)
Agata Sobczyk (Diagnoza i terapia pedagogiczna)
Ewa Struzik (Pedagogika specjalna. Praca z dzieckiem autystycznym)
Edyta Szczygieł (Logopedia. Neurologopedia z balbutologią. Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych I i II stopnia. Wspomagające i alternatywne
metody porozumiewania się AAC. Diagnoza AAC)
Dorota Walczyńska (Pedagogika terapeutyczna i rehabilitacyjna)
Katarzyna Chałupka-Odyas Ramowy program usprawniania procesów widzenia, funkcji wzrokowych oraz orientacji przestrzennej (wraz z jego modyfikacją)


W zakresie organizowanego doradztwa zawodowego placówka współpracuje z przedstawicielem Młodzieżowego Centrum Kariery w Kielcach.

W placówce nauczyciele specjaliści pracują w oparciu o autorskie programy nauczania i opracowywane materiały ćwiczeniowe.

Realizowane programy autorskie

J.Bucka-Kowalska-Ramowy program korygowania wad mowy
M. Grabowska-Program zajęć rewalidacyjnych „W magicznym świecie arteterapii – terapia poprzez sztukę” dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
A. Cieślak -Program zajęć rewalidacyjnych - terapia zajęciowa „W harmonii ze sobą i światem” dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym dla I, II, III i IV etapu edukacyjnego.
K.Chałupka-Odyas-Ramowy program kompleksowego usprawniania metodą Integracji Sensorycznej

Opracowane materiały ćwiczeniowe

K.Chałupka-Odyas-Zestaw ćwiczeń z zakresu usprawniania procesu widzenia i funkcji wzrokowych.
E. Szczygieł,J. Małecka-Zestaw ćwiczeń z zakresu usprawniania percepcji słuchowej.
J. Adamczyk, D. Walczyńska-Zestaw ćwiczeń z zakresu usprawniania narządu ruchu.


Wsparciem psychologicznym w placówce objęci są rodzice. W ramach organizowanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej wspiera się również rodziców/ opiekunów prawnych poprzez formę warsztatów, porad i konsultacji; udziale w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli w zakresie tych tematów, które postrzegane są jako ważne zarówno dla nauczycieli, jak i samych rodziców/ opiekunów prawnych.

W ramach organizowanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej placówka współpracuje z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, opieką społeczną i innymi instytucjami działającymi na rzecz pomocy dziecku i jego rodzinie.