Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Marii Grzegorzewskiej w Jędrzejowie

Ogłoszenia

OGŁOSZENIA I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - KLIKNIJ TUTAJ

W Ośrodku pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem i może być realizowana w formie:
• zajęć rozwijających zainteresowania,
• zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
• zajęć specjalistycznych:
o korekcyjno – kompensacyjnych
o socjoterapeutycznych
o innych o charakterze terapeutycznym (terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna, porady i konsultacje pedagoga i psychologa )
• zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej (dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych)
• zajęć rewalidacyjnych:
o korekcyjnych wad postawy
o korygujących wady mowy oorientacji przestrzennej i poruszania się
o innych wynikających z programu rewalidacji: 
- terapii EEG Biofeedback
- integracji sensorycznej 
- usprawniania technik szkolnych
- arteterapii terapii zajęciowej
• warsztatów
• porad i konsultacji
• zajęć kulturalno – oświatowych
• zajęć profilaktyczno – wychowawczych
• zajęć sportowych, turystycznych, rekreacyjnych

Zajęcia rozwijające zainteresowania organizuje się dla uczniów przejawiających uzdolnienia kierunkowe oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5.

Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10.

Zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno - wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych — 60 minut.

Zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.

Porady, konsultacje i warsztaty prowadzą, nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści. 

Zajęcia kulturalno-oświatowe, profilaktyczno-wychowawcze, sportowe, turystyczne i rekreacyjne realizowane są w trakcie bieżącej pracy z uczniem zgodnie z założeniami Planu Pracy Ośrodka.

Zajęcia rewalidacyjne:
Zajęcia korekcyjne wad postawy organizuje się dla uczniów, u których stwierdzono wadę postawy. Uczestnictwo w nich zapobiega i przeciwdziała pogłębianiu się wad postawy, jak i zaburzeń metabolicznych tj. otyłość, nadwaga. Zajęcia, prowadzone różnymi metodami aktywizującymi wpływają na kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz wdrażają uczniów do rekreacji ruchowej. Odbywają się w grupach 2-5 osobowych.

Zajęcia korygujące wady mowy organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4. Program terapii logopedycznej ukierunkowany jest przede wszystkim na:
- stymulowaniu opóźnionego rozwoju mowy,
- korygowaniu zaburzeń mowy,
- doskonaleniu wymowy już ukształtowanej.
W ramach zajęć korygujących wady mowy wykorzystywana jest metoda komunikacji alternatywnej i wspomagającej, której celem jest pomoc w porozumiewaniu się osobom niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu. Polega ona na używaniu w komunikacji znaków opierających się na gestach, obrazkach, symbolach, przedmiotach. Dzięki tej komunikacji uczniowie mogą dokonywać wyborów, podejmować decyzje, zadawać pytania, czy udzielać na nie odpowiedzi, a tym samym pokonywać bariery w porozumiewaniu się i stawać się niezależnymi.

Terapię EEG Biofeedback organizuje się dla uczniów z różnego rodzaju zaburzeniami uczenia się i zachowania. Wstępna diagnoza polega na przeprowadzeniu badania bazowego z wybranych punktów na głowie. Diagnostykę wykonuje się równocześnie dla obu półkul. Podczas treningu terapeuta odczytuje stan fal mózgowych i poprzez zmianę parametrów motywuje pacjenta do osiągania coraz lepszych wyników, a tym samym optymalizuje funkcjonowanie CUN. Terapia prowadzona jest w układzie 1:1(terapeuta –uczeń).

Usprawnianie technik szkolnych to zajęcia, które mają na celu usprawniać i korygować zaburzone funkcje, a w wypadku niemożności – kompensować je za pomocą bardziej sprawnych funkcji. Celem nadrzędnym zajęć jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości. W ramach usprawniania technik szkolnych, dla uczniów ze sprzężeniem prowadzona jest terapia w zakresie korygowania wzroku, słuchu i zaburzeń wynikających z autyzmu.

Integracja sensoryczna to zajęcia terapeutyczne prowadzone z dzieckiem mające na celu kompensowanie, określonych diagnozą, deficytów i zaburzeń w integracji zmysłowej dziecka. Diagnoza oparta jest na przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu oraz na Testach Integracji Sensorycznej. Zajęcia integracji sensorycznej w większości mają charakter aktywności ruchowej, która nakierowana jest na stymulację zmysłów. Są dostosowane do poziomu rozwojowego dziecka i mają postać "naukowej zabawy". W trakcie terapii preferowane są ukierunkowane zabawy i aktywności swobodnie wykonywane przez dzieci, wyzwalające automatyczne reakcje sensoryczne, aniżeli instruowane, narzucone i ćwiczone konkretne reakcje na bodźce. Dzięki starannie dobranym ćwiczeniom w ramach terapii dziecko może poprawić: sprawność w zakresie dużej i małej motoryki , uwagę i koncentrację, zdolności wzrokowe i słuchowe, samoświadomość i samoocenę, funkcjonowanie emocjonalne.

Arteterapia czyli szeroko rozumiana terapia przez sztukę. Bazuje na wykorzystywaniu leczniczych i terapeutycznych walorów poszczególnych dziedzin sztuki w procesie oddziaływania na osobowość ucznia.

Terapia zajęciowa to leczenie i usprawnianie za pomocą określonych czynności, zajęć i pracy, które mają mieć wartość kształcącą, wychowawczą i leczniczą. Celem terapii zajęciowej jest rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, zaradności życiowej i sprawności manualnej. Liczba uczestników wynosi 2-5.