Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Marii Grzegorzewskiej w Jędrzejowie

Ogłoszenia

OGŁOSZENIA I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - KLIKNIJ TUTAJ

Rekrutacja dzieci i młodzieży do Ośrodka trwa przez cały rok na podstawie skierowania wydanego przez organ prowadzący – Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie.
Dla uczniów zamieszkałych poza terenem powiatu jędrzejowskiego dokumenty należy złożyć w starostwie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania kandydata:
- wzór wniosku o skierowanie do szkół (pobierz),
- wzór wniosku o zorganizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych (pobierz),
- wzór wniosku o zorganizowanie wczesnego wspomagania (pobierz),
- wzór wniosku o skierowanie do WOKRO (pobierz),
- wzór wniosku o potrzebie nauczania indywidualnego (pobierz)Do skierowania należy dołączyć wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne:
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub 
- orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub 
- opinię o potrzebie wczesnego wspomagania lub
- orzeczenie o potrzebie zorganizowania indywidualnych lub
- zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Ponadto rodzice/ prawni opiekunowie są zobowiązani przedłożyć w Ośrodku:
- odpis aktu urodzenia,
-
 dokumenty szkolne - świadectwo ukończenia danego typu szkoły,
-
 indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,
- dokumentacja zdrowotna,
- 2 zdjęcia do legitymacji szkolnej.