Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Marii Grzegorzewskiej w Jędrzejowie

Ogłoszenia

OGŁOSZENIA I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - KLIKNIJ TUTAJ


To wielka sztuka - umieć żyć. 
Znajdować dobro, omijać zło, pragnąć miłości i bez niej być, doceniać przyjaźń, rozjaśniać mrok.
To wielka sztuka - chcieć zrozumieć ludzkie przywary i cudzy ból, czyjeś cierpienie, kruchość istnienia, istotę grzechu, wymowę słów.
To wielka sztuka - cieszyć się życiem na przekór? wichrom, żywiołom burz. Umieć przeżywać uroki świtu, trudne problemy, noce bez snu.
To wielka sztuka - witać uśmiechem każdy nowy dzień...
To wielka sztuka - umieć żyć.

Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Jędrzejowie od 2005 roku działa Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,RAZEM’’, które zostało zarejestrowane 28.02.205 roku pod numerem KRS 229545. Członkami stowarzyszenia są nauczyciele, wychowawcy, rodzice oraz osoby zaprzyjaźnione. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, opiera się na składkach członkowskich, pracy społecznej członków, wsparciu ludzi dobrej woli 

Swoją działalność opiera o założenia statutowe. Główne cele to:

 1.  Podejmowanie wszelkich działań zmierzających do optymalizacji warunków rozwoju, edukacji osób niepełnosprawnych, w szczególności uczniów  

       SpecjalnegoOśrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Jędrzejowie.

 2.  Wspieranie osób niepełnosprawnych w ich dążeniu do, w miarę możliwości, samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
 3.  Egzekwowanie praw osób niepełnosprawnych, wyrównywanie szans, integracja społeczna oraz likwidacja barier.
 4.  Rehabilitacja społeczna, zawodowa oraz rewalidacja osób niepełnosprawnych.
 5.  Działalność oświatowa i kulturalna.
 6.  Upowszechnianie kultury fizycznej i ekologii.
 7.  Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
 8.  Ochrona i promocja zdrowia.
 9.  Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 10.  Działalność charytatywna.
 11.  Promocja i organizowanie wolontariatu.
 12.  Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 13.  Działanie na rzecz rozwoju obszaru powiatu jędrzejowskiego w oparciu o aktywność lokalnej społeczności.

Nazwę Stowarzyszenia ,,RAZEM "tworzą inicjały wyrazów, które najlepiej wyjaśniają sens i program działań, są także ich rekomendacją: Rozwój, Akceptacja, Zrozumienie, Empatia, Miłość- to terminy, które mówią o istocie człowieczeństwa, humanitaryzmu, a ich inicjały tworzą ideę wspólnych działań- dających rękojmię powodzenia.

Siedzibą Stowarzyszenia ,,RAZEM" jest Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej w Jędrzejowie ul. B. Krzywoustego 4, a inicjatorami powstania była ówczesna Dyrektor Ośrodka-Irena Jamro oraz pracownicy mający duże doświadczenie w sprawowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, zajmujący się ich nauczaniem, wychowaniem i terapią. To właśnie doświadczeni pedagodzy wiedzą najlepiej, jak ludzie z intelektualnymi deficytami- uzależnieni są od środowiska i pomocy w pełni sprawnych jego członków.

Pomagamy przełamywać bariery społeczne, bronimy ich przed wyobcowaniem ze środowiska, które nie zawsze potrafi dostrzec, że sprawni inaczej mają także swoiste talenty i potrzebę akceptacji. Uśmiech na twarzy dziecka nadaje sens wszelkim działaniom i to jest największa dla nas zapłata.

Za całokształt swojej pracy Stowarzyszenie w 2010 roku otrzymało Złotego Gryfa w kategorii: Edukacja i Kultura. Pielęgnowanie Tradycji Kulturowych.

Stowarzyszenie jest współorganizatorem wielu imprez, wycieczek, wyjazdów, przeglądów, turnusów rehabilitacyjnych, zbiórek żywności.

Zarząd Stowarzyszenia na przestrzeni lat:

Lata 2005- 2009
Prezes –Anna Pełka
Wiceprezes- Łukasz Jaszczyk
Skarbnik- Maria Mioduszewska
Członkowie- Irena Jamro, Ewa Struzik, Beata Wojnowska, Izabela Kurkowska

Lata 2009-2013
Prezes –Dorota Walczyńska
Wiceprezes- Robert Kosowski
Skarbnik- Edyta Biała-Biernacka
Członkowie- Irena Jamro, Aneta Cieślak, Izabela Blicharska, Ewa Struzik

Obecny Zarząd
Prezes –Zdzisława Wrześniewska
Wiceprezes- Jerzy Putowski
Skarbnik- Edyta Biała-Biernacka
Członkowie- Marzena Wiewióra, Urszula Olesińska, Joanna Adamczyk, Marta Gromiec


Dziękujemy za wszystkie spędzone z nami lata. Pozostają z nami cudowne wspomnienia i zdjęcia, do których często wracamy. Naszym przyjaciołom, sponsorom, ofiarodawcom, rodzicom dziękujemy za wieloletnią współpracę, okazywane serce, bezinteresowną pomoc, ogromną wrażliwość, otwartość na potrzeby osób niepełnosprawnych. Życzymy dużo zdrowia, wiele radości, pomyślności w życiu zawodowym jak i rodzinnym. Liczymy na dalszą owocną współpracę.


                                                                                                              Zarząd Stowarzyszenia