Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Marii Grzegorzewskiej w Jędrzejowie

Ogłoszenia

OGŁOSZENIA I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - KLIKNIJ TUTAJ

Wczesnym wspomaganiem rozwoju nazywamy zespół wielokierunkowych oddziaływań skierowanych na dziecko, co do którego zdiagnozowano lub podejrzewa się nieprawidłowości rozwojowe. Zakres tego oddziaływania może być bardzo różny, w zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych. Może ono obejmować: psychomotorykę, sferę komunikacji, mowy i języka, funkcjonowanie zmysłów dziecka, itd. 

Wczesnym wspomaganiem rozwoju może być objęte każde dziecko od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole podstawowej. Wsparciem objęta jest też rodzina dziecka. Niezbędnym dokumentem do zakwalifikowania dziecka do tego typu zajęć jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Celem oddziaływań jest:
• jak najwcześniejsze wykrycie i zlikwidowanie bądź korygowanie zaobserwowanych u dziecka nieprawidłowości w rozwoju,
• odpowiednie dobranie ćwiczeń do jego indywidualnych potrzeb,
• zapobieganie nieprawidłowościom rozwojowym, które można określić w trakcie diagnozy funkcjonowania dziecka i warunków, w jakich się ono rozwija,
• ustalenie wieloprofilowego programu usprawniania dziecka z wielorakimi zaburzeniami,
• wczesna kompleksowa profilaktyka niepełnosprawności, przygotowanie i pomoc rodzinom w rehabilitowaniu dziecka w domu oraz świadomym, prawidłowym
  pielęgnowaniu dziecka (profilaktyka), 
• kształtowanie pozytywnych relacji rodzic - terapeuta.   

Współpraca z rodziną dziecka polega na:
• rozpoznawaniu zachowań dziecka i utrwalaniu właściwych reakcji na te zachowania,
• udzielaniu instruktażu i porad w zakresie pracy z dzieckiem,
• udzielaniu pomocy w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich
  środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.

Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor w uzgodnieniu z rodzicami dziecka.

Zajęcia prowadzi zespół, w skład którego wchodzą:
• pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog (specjalista pracy z dziećmi upośledzonymi
  umysłowo), tyflopedagog (specjalista pracy z dziećmi niewidomymi) lub surdopedagog (specjalista pracy z dziećmi niesłyszącymi),
• psycholog,
• logopeda,
• inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

Do zadań zespołu należy w szczególności:
• ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań,
• nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy,
  stosownie do jego potrzeb,
• opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w
  zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,
• analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz
  planowanie dalszych działań.

W pracy z dziećmi wykorzystujemy szereg metod dostosowanych do ich potrzeb i możliwości psychoruchowych.